Image

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ เปี่ยมใจรักษ์ เหมาจ่ายต่อปี "ผลประโยชน์เข้าใจง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย"

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ต่อโรค ผลประโยชน์ต่อโรค หมายถึงผลประโยชน์คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดจากสาเหตุเดียวกัน รวมทั้งโรคแทรกซ้อนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเจ็บป่วยครั้งนั้น หรือการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจากสาเหตุอื่น ๆ ในขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งหนึ่ง เว้นแต่การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นได้เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ได้รับการรักษาพยาบาลครั้งสุดท้ายมาแล้ว มากกว่า 90 วัน จึงจะถือว่าเป็นการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยครั้งใหม่ ทั้งนี้ค่ารักษาพยาบาลที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของแผนประกัน
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์  (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

330,000 550,000 770,000

   ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน

   - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

2,500 3,500 4,500

   - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

5,000

7,000

9,000

ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป

   - ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

จ่ายตามจริง*

   - ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน

5,000

   - ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง การรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก

จ่ายตามจริง*

   - ค่าบริการรถพยาบาล

2,000

ค่าธรรมเนียมแพทย์

   - ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์

จ่ายตามจริง*

   - ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี

จ่ายตามจริง*

   - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

จ่ายตามจริง*

ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2)

   - การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ. 2 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

100,000

สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ 2 แบบ

ความรับผิดส่วนแรกต่อปี

20,000/50,000

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
(สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)

1,000/1,500/2,500

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการ เราจะติดต่อกลับภายใน 2 ชั่วโมง หรือตามเวลาที่ท่านระบุ

Contact Info

ประกันแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ